Nowotwór/rak jajnika
Wszystko o chorobie nowotworowej - rak jajnika

Przydatne informacje - Słownik pojęć łacińskich stosowanych w medycynie

emgoro - |20 Maj 2010|, o 19:25
Temat postu: Słownik pojęć łacińskich stosowanych w medycynie
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom poniżej zostaje umieszczony Słownik pojęć łacińskich stosowanych w medycynie głównie w ginekologii i onkologii. Słownik będzie na bieżąco uzupełniany na zasadzie doklejania wg kolejności alfabetycznej do już umieszczonych pojęć na forum, aby była zachowana chronologia, co umożliwi korzystanie. Dla osób, które chcą przyczynić się do powiększania zasobów słownika - propozycja pisania w tym temacie (tymczasowych postów) kolejnych pojęć łacińskich z tłumaczeniem polskim nieumieszczonych do tej pory w tym słowniku, a ja po doklejeniu wg kolejności alfabetycznej będę te posty (propozycje) usuwał, aby nie było bałaganu i powielania. Słownik na pewno nie jest doskonały i nie w pełni gwarantujący dokładne tłumaczenie, ale może być przydatny w poznawaniu terminologii łacińskiej z zakresu medycyny.
Podpowiedź można zaglądnąć do swoich rozpoznań z badań histopatologicznych przetłumaczonych już na tym forum.

emgoro - |20 Maj 2010|, o 19:26

Adenocarcinoma clarocellulare ovarii - gruczolakorak (rak gruczołowy) jasnokomórkowy jajnika
Adenocarcinoma endometriale ovarii - gruczolakorak (rak gruczołowy) endometrialny jajnika
Adenocarcinoma mesonephroides ovarii dextri (clear cell adenocarcinoma) - gruczolakorak jasnokomórkowy jajnika prawego
Adenocarcinoma mucinosum – gruczolakorak (rak gruczołowy) śluzowy (śluzotwórczy)
Adenocarcinoma papillare metastaticum probabiliter ovariogenes – gruczolakorak brodawkowaty prawdopodobnie pochodzenia z jajnika
Adenocarcinoma papillare serosum ovarii – gruczolakorak (rak gruczołowy) brodawkowaty surowiczy jajnika
Adenocarcinoma serosum ovarii cum infiltratio capsulae - gruczolakorak surowiczy jajnika z naciekiem torebki
Adenoma - gruczolak
Adenoma cysticum - gruczolak torbielowaty
Adenoma serosum ovarii – gruczolak surowiczy jajnika
Adenomyosis corporis – gruczolistość trzonu macicy
Adenomyosis corporis uteri multifokalis. – gruczolistość wieloogniskowa w trzonie macicy
Appendectomia. - usunięcie wyrostka robaczkowego
Appendicitis - zapalenie wyrostka robaczkowego
Appendicitis catarrhalis chronica - przewlekłe zapalenie wyrostka robaczkowego nieżytowe
Arrhenoblastoma - jądrzak
Carcinoid – rakowiak
Carcinoma adenoides - ak gruczołowopochodny
Carcinoma Krukenberga - rak Krukenberga
Carcinoma planoepithelialae nonkeratodes in cystis dermoidalis - rak płaskonabłonkowy nierogowaciejący w torbieli skórzastej
Carcinoma solidum – rak lity
Cellulae carcinomatosae - komórki rakowe (nowotworowe)
Cellulae neoplasmaticae absunt - komórki nowotworowe nieobecne
Cellulae neoplasmatis malignis absunt - nie stwierdzono komórek nowotworu złośliwego
Cervicitis - zapalenie śluzówki kanału szyjki
Cervicitis chronica - przewlekłe zapalenie szyjki
Cervicis chronica non magni gradus - zapalenie przewlekłe śluzówki kanału stopnia niedużego
Coagula crenta, fragmenta epitheli endometrialis - skrzepy krwi, fragmenty nabłonka śluzówki jamy macicy.
Coagula cruenta, fragmenta parva endometrii in stadio proliferationis - skrzepy krwi, małe fragmenty endometrium w fazie proliferacji
Coagula cruenta, mucus, fragmenta endocervicis normotypici - skrzepy krwi, śluz, normotypowe (zwykle wyglądające) fragmenty śluzówki kanału szyjki macicy
Coagula sanguinea et fragmenta deciduae - skrzepy krwiste i fragmenty doczesnej
Cystadenocarcinoma papillare serosum ovarii – tobielokogruczolakorak (rak gruczołowo-torbielowaty) brodawkowaty surowiczy jajnika
Cystadenoma pseudomucinosum glandulare - torbielako-gruczolak rzekomośluzowaty
Cystadenoma serosum papilliferum - torbielako-gruczolak brodawkowaty
Cystes folliculares et corpora albicantia ovarii - torbiele pęcherzykowe i ciałka białawego jajnika
Cystes folliculares multate ovarii - torbiele pęcherzykowe liczne jajnika
Cystis - torbiel
Cystis corporis lutei - torbiel ciałka żółtego
Cystis dermoidalis - torbiel skórzasta
Cystis endometriodalis ovarii sinistri - torbiel endometrialna jajnika lewego
Cystis mucinosa - torbiel śluzowa
Cystis ovarii dex - torbiel jajnika prawego
Cystis picea ovarii sin - torbiel czekoladowa jajnika lewego
Cystis serosa - torbiel surowicza
Cystis serosa cum focus haemorrhagis - torbiel surowicza z miejscowym ogniskiem krwotocznym
Cystis serosea perioviductalis - torbiel surowicza okołojajowodowa
Cystis simplex - torbiel prosta
Differentiatio - różnicowanie
Dysgerminoma, gonocytoma – rozrodczak
Emboliae neoplasmaticae vasorum - zatory nowotworowe w naczyniach.
Endocervicitis - zapalenie śluzówki kanału szyjki macicy
Endocervicitis chronica et endometrium in stadio proliferationis - przewlekłe zapalenie kanału szyjki i endometrium w fazie proliferacji
Endocervicitis chronica hyperplastica - zapalenie przewlekłe śluzówki kanału szyjki z towarzyszącym rozrostem
Endocervicitis chronica minoris gradus focale activa - przewlekłe, słabe zapalenie śluzówki szyjki macicy z ogniskami zapalnymi.
Endocervix sine laesionibus - sluzówka kanału szyjki bez zmian
Endometriosis - endometrioza
Endometriosis cystica - gruczolistość torbielowata
Endometritis acuta - ostre zapalenie błony śluzowej macicy
Endometrium atrophicum - endometrium zanikowe.
Endometrium in stadio proliferationis - endometrium w stadium proliferacji
Endometrium in stadio proliferationis tardae partim polyposum - endometrium w fazie proliferacji późnej, częściowo polipowate
Endometrium in stadio recente secretionis - endometrium w fazie sekrecji wczesnej
Endometrium in statu proliferationis - endometrium w stanie proliferacji
Endometrium in stadio secretionis. Decidua. Villi placentae absunt. - endometrium w stadium wydzielniczym. (Endometrium w stadium oddzielania.) Doczesna. Brak kosmków łozyskowych
Endometrium in stadio secretionis incipientis - endometrium w fazie zaczynającego się wydzielania
Endometrium involutivum, partim cysticum et polyposum- endometrium zapalne częściowo torbielowate i polipowate
Endometrium in tardo stadio secretionis sine villi - endometrium w stadium późnej sekrecji bez kosmków
Endometrium non activum - błona śluzowa nieaktywna
Endometrium partim signis atrophiae - błona śluzowa częściowo z cechami atrofii
Endometrium secretans, endocervix partim in statu epidermisationis et epithelium planum normotypicum - endometrium wydzielające, śluzówka kanału szyjki, częściowo w stanie epidermizacji i nabłonek płaski normotypowy
Epithelium planum normale - nabłonek wielowarstwowy płaski zwykłego wyglądu
Epithelium planum normotypicum - nabłonek płaski zwykłego wyglądu
Erosio - nadżerka
Erosio colli uteri - nadżerka szyjki macicy
Erosio glandularis colli uteri - nadżerka gruczołowa szyjki macicy
Erosio glandularis in statu epidermisationis - nadżerka gruczołowa w fazie epidermizacji
Erosio glandularis colli uteri in statu epidermistationis cum koilocytosi CIN 1, LG SIL. - nadżerka gruczołowa szyjki macicy w stanie epidermizacji z obecnością kilocytozy.CIN 1. LG SIL - to określenia dysplazji małego stopnia, która zazwyczaj towarzyszy zakażeniu wirusem HPV. Koilocytoza - tu: wykładnik morfologiczny zakażenia wirusem HPV.
Erosio papillaris in statu epidermisationis cum inflammations - nadżerka brodawkowata w fazie epidermizacji z zapaleniem
Examinatio materiae totae - materiał przebadany w całości
Exciso cystis endometrialis ad dextram - wycięcie torbieli endometrialnej po stronie prawej
Exciso oviducti dex - usunięcie jajowodu prawego
Excisio probatoriae ex tuberculi intestini et peritonei vesicae urinariae - Wycięcie próbne guzka jelita i otrzewnej pęcherza moczowego.
Excochleatio canalis colli et cavi uteri - wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy
Excochleatio cavi uteri - wyłyżeczkowanie jamy macicy
Extirpatio uteri totalis cum tumor - całkowite usunięcie macicy z guzem
Fibroadenoma - gruczolakowłókniak
Fibroma ovarii - włókniak jajnika
Fibrosarcoma - włókniakomięsak
Foci adenocarcinoma metastaticum ad telae adiposae - ognisko gruczolakoraka przerzutowego do tkanki tłuszczowej
Foci adenocarcinoma metastaticum serosum uteri - ognisko gruczolakoraka surowiczego przerzutowego macicy
Focus carcinomatosus omenti (implantum invasivum) - ognisko nowotworowe na sieci
Focus haemorrhagicus - ognisko krwotoczne
Focus infiltrationis carcinomatosis - ogniskowe nacieki nowotworowe
Folliculi cystici et oedema stromae ovarii - pęcherzyki i obrzęk zrębu jajnika
Folliculoma - ziarniszczak
Fragmenta deciduae compactae et spongiosae atquae villi - fragmenty doczesnej zbitej i gąbczastej a także kosmki
Fragmenta deciduae et villi partim in statu necrosis - fragmenty doczesnej i kosmków częściowo zmienionych martwiczo
Fragmente deciduae et villi partin in statu necrosis et suppurationis - fragmenty doczesnej i kosmków częściowo w stanie martwicy i ropienia
Fragmenta deciduae et villorum - fragmenty doczesnej i kosmki
Fragmenta deciduae grouiditalis et ovi - fragmenty jaja płodowego
Fragmenta deciduae in statu suppurationis - fragmenty doczesnej w stadium przekrwienia
Fragmenta deciduae partim in statu necrosis incipien heamorrhagica et suppurationis - fragment doczesnej częściowo w stadium martwicy początkowo krwotocznej i ropiejącej
Fragmenta deciduae sine contento trophoblasti - pozostałości doczesnej bez zawartości trofoblastu
Fragmenta endocervicis - fragmenty śluzówki kanału
Fragmenta endocervicis et endometrii - fragmenty śluzówki kanału szyjki i endometrium
Fragmenta endometrii in proliferatione cum focis hyperplasia adenomatosa – fragmenty endometrium w (fazie) proliferacji z ogniskami rozrostu gruczolakowatego.
Fragmenta endometrii in stadio secretonis –f ragmenty endometrium w stanie wydzielania
Fragmenta mucosae canalis colli uteri in statu inflammationis chronicie - fragmenty błony śluzowej kanału szyjki macicy w stanie przewlekłego zapalenia
Fragmenta ovi cum oedemate stromae villorum et deciduitide incipiente - fragmenty jaja płodowego z obrzękiem zrębu kosmków i zaczynającym się zapaleniem w doczesnej.
Fragmenta ovi et deciduae. Necrosis focalis et sup - fragmenty jaja i doczesnej. Miejscowo martwica i ropienie doczesnej
Fragmenta ovi inveterati - stare fragmenty jaja płodowego
Fragmenta ovi partim in suppuratione - fragment/y jaja częściowo ropiejący
Fragmenta parva deciduae compactae necroticantis et suppurantis - małe fragmenty doczesnej zbitej obumierającej i zropiałej
Fragmenta parva endocervicis - małe fragmenty śluzówki kanału szyjki
Fragmenta parva mucosae uteri, praecipue endocervix, cum metaplasia squamosa focalis, sine neoplasmate - małe fragmenty śluzówki macicy, przede wszystkim śluzówki kanału szyjki, z ogniskową przemianą płaskonabłonkową bez nowotworu
Fragmenta parva sine laesionibus - fragmenty małe bez zmian
Fragmenta placetae in statu inflammationis purulen - fragmenty łożyska w stadium stanu zapalnego ropnego. Reszta to pewien typ zwyrodnienia kosmków
Fragmenta polyposa endometrii cum hyperplasia simplex typica atque fragmenta parva endocervicis normalia - polipowate fragmenty endometrium z rozrostem prostym bez atypii a także małe fragmenty zwykle wyglądającej śluzowki kanału szyjki
Fragmenta polyposa endometrii in stadio secretionis - polipowate fragmenty endometrium w fazie wydzielania
Fragmenta portionis viginalis colli uteri normalis et fragmenta endometrii in stadio secretionis ac fragmenta parva mucosae canalis cervicalis - fragmenty części pochwowej szyjki macicy zwykłego wyglądu i fragmenty endometrium w fazie sekrecji oraz małe fragmenty śluzówki kanału szyjki
Fragmentum oviductus normalis - fragment jajowodu prawidłowy
Granulatio - ziarninowanie
Granulosa cell tumor – ziarniszczak
Haematosalphinx - krwiak jajowodu
Haemorrhagiae disseminatae spatii intravillaris - wylewy krwi rozproszone przestrzeni międzykosmkowej.
Hydrosalpinx oviducti - wodniak jajowodu
Hyperaremia - przekrwienie
Hyperkeratosis - nadmierne rogowacenie
Hyperplasia acanthotica planoepithelii - rozrost akantotyczny płaskonabłonkowy
Hyperplasia endometrii complex cum atypia - rozrost złożony ednometrium z obecnością atypii
Hyperplasia endometrii simplex - rozrost gruczołowy endometrium prosty
Hyperplasia endometrii glandularis cum atypia - rozrost gruczołowy endometrium z atypią
Hyperplasia leiomyomatosa parietis corporis uteri - rozrost mięśniakowaty ściany trzonu macicy.
Hyperplasia microglandularis endocervicalis - rozrost mikrogruczołowy kanału szyjki
Hyperthrophia colli uteri - przerost szyjki macicy.
Hypoplasia - niedorozwój całego narządu ew. jego części
Hypoplasia uteri - macica niedorozwinięta
Hysteroscopia - histeroskopia
Incrementio clinica neoplasmatis - zaawansowanie kliniczne nowotworu (choroby nowotworowej)
Infiltratio adenocarcinomatosa probabiliter papillare ovariogenes - naciek nowotworowy gruczolakoraka prawdopodobnie brodawkowatego pochodzenia z jajnika
Infiltratio capsulae ovarii focale - naciek torebki jajnika ogniskowo
Infiltratio neoplasmatica tunicae serosae tumoris - naciek nowotworowy błony surowiczej guza.
Infiltratio dispersum – naciekanie rozproszone
Infiltratio macrofocalis - naciekanie wieloogniskowe
Infiltratio microfocalis - naciekanie drobnoogniskowe
Inflammatio- zapalenie
Inflammatio chronica - zapalenie przewlekłe
Inflammatio chronica activa diffusa, partim xanthomatosa, sine neoplasmate - przewlekłe rozlane zapalenie aktywne częściowo żółtakowość (odkładanie się złogów cholesterolu w śluzówce), bez nowotworu.
Inflammatio chronica strmatis focalis - zapalenie przewlekłe zrębu ogniskowe
Inflamatio mucosae colli chronica - zapalemie przewlekłe śluzówki kanału
Koilocytosis focalis - koilocytoza ogniskowa(wykładnik cytologiczny zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV)
Leiomyomata - mięśniak
Leiomyoma corporis uteri - mięśniak gładkokomórkowy trzonu macicy
Leiomyoma maturum - mięśniak gładkokomórkowy dojrzały
Laesio thermica - uszkodzenie termiczne
Laparotomia - otwarcie jamy brzusznej
Laparotomia explorativa – Otwarcie jamy brzusznej - operacja zwiadowcza
Leydigoma - guz z komórek Leydiga
Lymphonodulitis reactiva acuta - ostre odczynowe zapalenie węzłów chłonnych
Lymphonodus - węzeł chłonny
Lymphangitis (lymphangioitis) - zapalenie naczyń chłonnych
Lymphonodulitis reactiva chronica - przewlekłe odczynowe zapalenie węzłów
chłonnych
Malignitas histologica neoplasmatis; ang. Grading - histologiczna złośliwość nowotworu
Massae sanguineae et fragmenta deciduae sine villoris - skrzepy krwi i fragmenty doczesnej bez kosmków
Metaplasia planoepithelialis endocervicalis - metaplazja płaskonabłonkowa kanału szyjki
Metaplasia planoepithelialis partim matura regionis orificii externi et canalis colli uteri - metaplazja płaskonabłonkowa częściowo w ujściu macicy i w szyjce macicy.
Metasatases (meta) – przerzutowanie (przerzut)
Metastasis carcinomatosae appendicitis - przerzuty nowotworowe do wyrostka robaczkowego
Metastases carcinomatosae – przerzuty nowotworowe
Metrorrhagia gr. magna - Krwawienie z jamy macicy dużego stopnia.
Metrorrhagia perimenopausalis - nieprawidłowe krwawienie okołomenopuauzalne
Metrorrhagiae - nieprawidłowe krwawienie maciczne. Krwawienie z jamy macicy
Mola hydatidosa completa inveterata , fragmenta endocervicis normotypici et fragmenta endometrii in proliferatione - zaśniad groniasty całkowity fragmenty sluzówki kanału szyjki i fragmenty endometrium wzrostowego
Morbus neoplasmaticus generalisatus - uogólniona choroba nowotworowa
Morbus neoplasmaticus generalisatus primarius - pierwotnie uogólniona choroba nowotworowa
Morbus neoplasmaticus generalisatus secundarius - wtórnie uogólniona choroba nowotworowa
Mucosa endocervicalis - śluzówka kanału szyjki
Mucosa endicervicalis et endometrium proliferetionis - śluzówka kanału szyjki i endometrium w fazie proliferacji
Mucosa endocervicalis et epithelium planum - śluzówka kanału szyjki i nabłonek płaski
Mucosa colli uteri - śluzówka kanału szyjki
Mucosa canalis cervicalis normalis - śluzówka kanału szyjkowego zwykłego wyglądu
Mucus et fragmenta mucosae canalis cervicalis - śluz i fragmenty śluzówki kanału szyjki macicy
Mucus et fragmenta parvissima endocervicis - śluz i drobniutkie fragmenty śluzówki kanału
Myoma(ta) uteri - mięśniak(i) macicy
Myometrium - błona mięśniowa macicy
Neoplasma bene differentiatum - nowotwór dobrze zróżnicowany
Neoplasma benignum - nowotwór łagodny
Neoplasma borderline malignancy – nowotwór o granicznej złośliwości
Neoplasma immaturum bene differentiatum - dobrze zróżnicowany nowotwór niedojrzały
Neoplasma male differentiatum - nowotwór źle zróżnicowany
Neoplasma malignum – nowotwór złośliwy
Neoplasma maturum bene differentiatum - dobrze zróżnicowany nowotwór dojrzały
Neoplasma primitivum vel primarium – nowotwór pierwotny
Neoplasma semimalignum - nowotwór złośliwy
Neoplasma (tumor) nonclassificatum - nowotwór (guz) niesklasyfikowany
Occlusio partis interstitialis oviductus dextri - jajowód prawy niedrożny
Oligomenorrhoea - rzadkie krwawienia miesiączkowe
Omentectomia - usunięcie sieci większej
Omentis chronica activa, dispersa focalis - przewlekłe aktywne zapalenie sieci, ogniskowo rozproszone
Omentum sine laesionibus - sieć bez zmian.
Ovarium - jajnik
Ovarium dextrum et salpinges sine laesionibus - jajnik prawy i jajowody bez zmian.
Oviductus dexter sine invasione carcinomatosa - jajowód prawy bez inwazji nowotworowej
Oviductus sinister cum focus minutus adenomatoid tumor sine invasione carcinomatosa – jajowód lewy z bardzo niewielkim ogniskiem guza o charakterze gruczolakowatym bez inwazji nowotworowej)
Ovum immaturum - jajo niedojrzałe
Ovula Nabothi - torbiel Nabotha
Papilloma - brodawczak
Patentia oviductus sinistri - lewy jajowód drożny
Pelvis minoris - miednica mniejsza
Polipus fibrosoglandularis partim epidermisatus colli uteri - polip włóknisto- gruczołowy częściowo z przemianą płaskonabłonkową szyjki macicy. (Jest to opis zmiany łagodnej.)
Polymenorrhoea - częste krwawienia miesiączkowe
Polypi mucosi - polipy śluzowkowe
Polypi mucosi endocervicales et plypi endometrii - polipy śluzówki kanału szyjki oraz śluzówki jamy macicy
Polypi parvi endometrii, cruores sanguninis - małe polipy endometrium, skrzepy krwi
Polypus cervicalis erosivum - polip kanalu szyjki z nadżerką
Polypus cervicis – polip szyjki macicy
Polypus colli uteri - polip szyjki macicy
Polypus fibroepithlialis et inflammatio chronica - polip włóknisto-nabłonkowy i zapalenie przewlekłe.
Polypus glandularis cervicalis - polip gruczołowy kanału szyjki
Polypus glandularis cervicalis cum erosione focali et cum inflammatione chronica partim exacerbata focali - polip gruczołowy szyjkowy z ogniskową nadżerką i z przewlekłym zapaleniem, częściowo zaostrzonym ogniskowo
Polypus glandularis colli uteri et sanguis - polip gruczołowy szyjki macicy i krew.
Polypus hyperplasticus parvus - mały polip hyperplastyczny. (Zmiana łagodna, nienowotworowa.)
Polypus mucosus papillaris et cysticus - polip śluzówkowy brodawkowaty i torbielowaty.
Polypus parvus - polip mały
Pseudocystis ovarii - torbiel rzekoma jajnika
Recidiva neoplasmatis – wznowa nowotworu
Recidiva neoplasmatis localis - miejscowa wznowa nowotworu
Recurrentio morbi neoplasmatici - nawrót choroby nowotworowej
Resectio partialis ovarii sinistri - pobranie fragmentu jajnika lewego
Sactosalpinx dex - wodniak jajowodu prawego
Salpingitis chronica dextra - przewlekły stan zapalny jajowodu prawego
Sanguis - krew
Sarcoma ovarii - mięsak jajnika
Sertolioma - guz z komórek Sertoliego
Staging - stopień zaawansowania choroby
Status normalis - stan normalny
Steroid cell tumor ovarii sin - guz z komórek produkujacych hormony steroidowe jajnika lewego.
Structura adnexorum lateris sinistri typica - struktura przydatków lewych typowa
Structura appendicitis vermiformis normotypica – struktura wyrostka robaczkowego normotypowa
Structura cervicis normotypica – struktura szyjki macicy normotypowa
Structura endocervicis typica - struktura kanału szyjki macicy typowa
Structura omenti normalis – struktura sieci zwykłego wyglądu
Structura salpingis sinistri normotypica – struktura jajowodu lewego normotypowa
Synechiae - zrosty
Tela adiposa - tkanka tłuszczowa
Tela coniunctiva - tkanka łączna
Tela mucosa colli et canalis colli uteri sine laesionibus et cruores - tkanka śluzówki szyjki i kanału szyjki macicy bez zmian oraz skrzepy (krwi)
Tela muscularis - tkanka mięśniowa
Teratoma adultum ovarii – potworniak dojrzały jajnika
Teratoma embryonale - potworniak złośliwy
Thecoma – otoczkowiak
Transformatio decidualis mucosae uteri in statu necrobiosis focalis - błona śluzowa macicy przekształcona w doczesną z ogniskiem martwicy
Tumor (Tu) ovarii – guz jajnika
Tumor Brenner - guz Brennera
Uterus - macica (także hystera)
Uterus rudimentarius - macica szczątkowa

Zuzia - |8 Sty 2012|, o 14:20

Trochę to trwało :lol: ,ale najważniejsze ,że ten słowniczek jest. Warto go z biegiem czasu wzbogacać
......teraz słownik zawiera 256 terminów.Najtrudniej jest zacząć...uzupełnianie będzie łatwiejsze.
Proponowałbym umieszczenie na głównej stronie linka do owego słowniczka,aby był on "pod ręką"
No to i ja coś z łaciny dołożę... :mrgreen(356 pojęć).


Słowniczek pojęć dla studentów III-go roku Wydz. Lekarskiego

1 Acromegalia - akromegalia
2 Adamantinoraa - szkliwiak
3 Adenoacanthoma – gruczolakorakowiec
4 Adenocancroid - gruczolakorakowiec
5 Adenocarcinoma - gruczolakorak
6 Adenocarcinoma partim solidum - gruczolakorak częściowo lity
7 Adenoma pleomorphicum gl. Salivaris - gruczolak wielopostaciowy ślinianki
8 Adenoma basophylicum - gruczolak zasadochłonny
9 Adenoma chomophobum - gruczolak barwnikooporny
10 Adenoma embryonale - gruczolak zarodkowy
11 Adenoma eosinophy1i cum- gruczolak kwasochłonny
12 Adenoma foetale- gruczolak płodowy
13 Adenoma folliculare - gruczolak pęcherzykowy
14 Adenoma hidradenogenes - gruczolak potowy
15 Adenoma Hurtl - gruczolak Hurtla
16 Adenoma in statu malignisationi - gruczolak złośliwiejący
17 Adenoma malignum - gruczolak złośliwy
18 Adenoma oxyphylicum - gruczolak kwasochłonny
19 Adenoma papillare - gruczolak brodawkowaty
20 Adenoma potentiale - gruczolak potencjalny
21 Adenoma sebaceum - gruczolak łojowy
22 Adenoma trabeculare - gruczolak beleczkowy
23 Adenomatoid tumour - miedzybłoniak niezłośliwy
24 Adenomyomatosis prostatae - przerost gruczołu krokowego
25 Adhaesiones - zrosty
26 Agenesis - agenezja, brak zawiązka
27 Amelcblastoma - szkliwiak
28 Angioleiomyoma - naczyniakomięśniak
29 Aplasia - aplazja, brak narządu przy istniejącym zawiązku
30 Appositio - przywarstwianie
31 Argentaffinoma - srebrzak
32 Astroblastoma - gwiaździak zarodkowy
33 Astrocytoma - gwiaździak
34 Astrocytoma fibrillare - gwiaździak włókienkowy
35 Astrocytoma protoplasmaticum - gwiaździak bezwłókienkowy
36 Atypia - atypia
37 Atypia cellularum - atypia komórkowa
38 Autoinoculatio - samowszczepianie
39 Blastoma - nowotwór /z tkanki niezróżnicowanej/r
40 Cachexia carcinomatosa - wyniszczenie rakowe
41 Cachexia neoplasmatica - wyniszczenie nowotworowe
42 Callus ossus - modzel kostny
43 Cancer - ogólne określenie nowotworu złośliwego w języku angielskim
44 Cancroid - rakowiec
45 Capsula neoplasmatis - torebka nowotworu
46 Carcinoid - rakowiak
47 Carcinoma - rak, nowotwór złośliwy tkanki nabłonkowej
48 Carcinoma 0° - rak zerowego stopnia
49 Carcinoma ana.plasticum - rak anaplastyczny
50 Carcinoma avenocellulare - rak owsianokomórkowy
51 Carcinoma basocellulare Krompecheri - rak podstawnokomórkowy, Krompechera
52 Carcinoma cholangiocellulare /cholangioma/ - rak z przewodów wątrobowych
53 Carcinoma clgrocellulare - rak jasnokomórkowy, guz Gravitza
54 Carcinoma durum - rak twardy
55 Carcinoma folliculare - rak pęcherzykowy
56 Carcinoma gelatinosum vel mucinosum - rak galaretowaty
57 Carcinoma hepatocellulare /hepatoma/ - rak wątrobowokomórkowy
58 Carcinoma hyalinicum - rak hialinowy tarczycy
59 Carcinoma in situ - rak w miejscu
60 Carcinoma infiltrativum - rak naciekający
61 Carcinoma intraductale - rak wewnątrzprzewodowy
62 Carcinoma intraepitheliale - rak śródnabłonkowy
63 Carcinoma mammae - rak sutka
64 Carcinoma medullare - rak rdzeniasty
65 Carcinoma microcellulare - rak drobnokomórkowy
66 Carcinoma molle - rak miękki
67 Carcinoma muoocellulare - rak śluzowokomórkowy
68 Carcinoma papillare - rak brodawkowaty
69 Carcinoma paraepidermoidale - rak z nabłonka płaskiego nierogowaciejącego
70 Carcinoma planoepitheliale - rak płaskonabłonkowy
71 Carcinoma praeinvasivum - rak przedinwazyjny
72 Carcinoma prostatae - rak gruczołu krokowego
73 Carcinoma scirrhosum - rak włóknisty
74 Carcinoma solidum - rak lity
75 Carcinoma solidum adenogenes - rak lity pochodzenia gruczołowego
76 Carcinoma spinocellulare akeratodes - rak kolczystokomórkowy, nierogowaciejący
77 Carcinoma spinocellulare keratodes - rak kolczystokomórkowy, rogowaciejący
78 Carcinoma transitionale - rak z komórek przejściowych
79 Carcinoma ulcerosum - rak wrzodziejący
80 Carcinoma uroepitheliale - rak z nabłonka przejściowego dróg moczowych
81 /carcinomatosum/ - /rakowaciejący/
82 Caro lucurians - dzikie mięso
83 Cellulae intermitoticae - komórki międzymitotyczne
84 Cellulae posttnitoticae - komórki pomitotyczne
85 Cellulae suspeccae - komórki podejrzane
86 Chemotherapia - chemioterapia
87 Chemotherapia hormonałis – hormonoterapia(chemioterapia hormonalna)
88 Cholangiocarcinoma - rak z przewodów wątrobowych
89 Chondroblastoma benignum - chrzęstniak zarodkowy łagodny
90 Chondroma - chrzęstniak
91 Chondrosarcoma - chrzęstniakomięsak
92 Chorincarcinoma - kosmówczak
93 Chorionepithelioma - kosmówczak
94 Choristia - przemieszczenie tkanek zarodkowych
95 Choristoma - nowotwór łagodny na podłożu chorostii
96 Cicatrix - blizna
97 Classificatio Lukes - klasyfikacja Lukesa
98 Classificatio neoplasmatuum - klasyfikacja nowotworów
99 Corpora Call-Exner - ciałka Call-Exnera
100 Corpus alienum - ciało obce
101 Curietherapia - leczenie promieniami przenikliwymi
102 Cylindroma - oblak
103 Cystadenoma - torbielakogruczolak
104 Cystadenoma multiloculare - torbielakogruczolak wielokomorowy
105 Cystadenoma papillare lymphomatosum - gruczolakotorbielak brodawkowy
106 Cystadenoma uniloculare – torbielakogruczolak j ednokomorowy
107 Cystosarcoma phyllodes - guz liściasty, guz Mullera
108 Dermatofibrosarcoma protuberans - włókniakomięsak guzkowaty skóry
109 Desmoplasia - nadmierny rozrost zrębu
110 Differentiatio - różnicowanie
111 Dysembrioplasia - zaburzenia rozwojowe polegające na zmianie architektury narządu
w życiu płodowym.
112 Dysgerminoma - rozrodczak
113 Dysplasia dysplazja - scan patologiczny mogący powrócić do stanu prawidłowego,
bądź przejść w atypię;
114 Dysplasia fibrosa ec cystica mammae - zwyrodnienie włóknisto-torbielowate sutka,
choroba Reclusa
115 Dysplasia fibrosa ossis - dysplazja włóknista kości
116 Dysplasia maioris gradus - dysplazja dużego stopnia
117 Dysplasia minoris gradus - dysplazja małego stopnia
118 Ependymoma - wyściółczak
119 Erosio in statu epidermisationis - nadżerka w stanie epidermizacji
120 Erosio - nadżerka
121 Erosio epidermisata - nadżerka wygojona
122 Erosio vera - nadżerka prawdziwa
123 Exostosis osteo-cartilaginea - wyrośłe kostno-chrzęstne
124 Expans io - rozprężanie
125 Fi broma - wlókniak
126 Fibroadenoma - włókniakogruczolak
127 Fibroadenoma intracanaliculare- włókniakogruczolak, wewnątrzkanalikowy
128 Fibroadenoma pericanaliculare - włókniakogruczolak okołokanalikowy
129 Fibroma desmoides /desmoid/ - włókniec
130 Fibroma durum - włókniak twardy
131 Fibroma molle - wlókniak miękki
132 Fibroma ossificans - włókniak kostniejący
133 Fibromatosis agressiva - włókniakowatość naciekająca
134 Fibrosarcoma - włókniakomięsak
135 Fibrosis retroperitonealis - włóknienie pozaotrzewnowe, choroba Ormonda
136 Fistula – przetoka
137 Folliculoma - ziarniszczak
138 Generalisatio neoplasmatica - uogólnienie nowotworowe
139 Gigantismus - wzrost olbrzymi
140 gl. Salivaris - ślinianki, guz Warthina
141 Glioblastonta multiforme - glejak wielopostaciowy
142 Granulatio – ziarninowanie
143 Granulatio atonica - ziarninowanie atoniczne
144 Granulatio non specifica - ziarninowanie nieswoiste
145 Granulatio resorbtiva -ziarninowanie resorbcyjne
146 Granulatio specifica - ziarninowanie swoiste
147 Granuloma pyogenicum - ziarniniak ropny
148 Granuloma teleangiectaticum - ziarniniak ropny
149 Gynaecomastia - przerost sutków u mężczyzn
150 Haemangioendothelioma - śródbłoniak krwionośny
151 Haemangioma capillare - naczyniak prosty, włosowaty
152 Haemangioma cavemosum - naczyniak jamisty
153 Haemangioma simplex - naczyniak prosty, włosowaty
154 Haemangiopericytoma - nowotwór naczyniowy z tzw. pericytów Zimmermanna
155 Haetnangi sarcoma - mięsak naczyniowy
156 Hamartoma - nowotwór łagodny na podłożu hamartii
157 Hepatocarci noma - rak wątrobowokomórkowy
158 Hepatomegalia - wątroba olbrzymia
159 Heteronucleosis - różnokształtność jąder komórkowych
160 Hibernoma - zimowiak
161 Histiocytoma - histiocytoma
162 Hyperchromatosis – nadmierna barwliwość chromatyny jądra
163 Hypernephroma - nadnerczak, rak jasnokomórkowy nerki
164 Hyperplasia - rozrost
165 Hyperplasia adenomatosa - rozrost gruczolakowaty
166 Hyperplasia glandularis endometrii - rozrost śluzówki j. macicy
167 Hyperplasia nodularis prostatae - przerost gruczołu krokowego
168 Hypertrophia - przerost
169 Hypertrophia compensatoria - przerost wyrównawczy
170 Hypertrophia concentrica - przerost dośrodkowy
171 Hypertrophia excentrica - przerost odśrodkowy
172 Hypertrophia partialis - przerost części narządu
173 Hypertrophia prostatae - przerost gruczołu krokowego
174 Hypertrophia secundaria - przerost wtórny
175 Hypertrophia spontanca - przerost samoistny
176 Hypertrophia totalis - przerost dotyczy całego narządu
177 Hypertrophia vicaria - przerost zastępczy
178 Hypoplasia - niedorozwój
179 Infiltratio - naciekanie
180 Infiltratio dispersa - naciekanie w sposób rozproszony
181 Infiltratio macrofocalis - naciekanie wielkoogniskowe
182 Infiltratio microfocalis - naciekanie drobnoogniskowe
183 Insulinoma - wyspiak wydzielający
184 Insuloma - wyspiak
185 Kaevus coeruleus - znamię błękitne
186 Kataplasia - brak zróżnicowania czynnościowego komórek
przy zachowanym podobieństwie morfologicznym
187 Keloid - bliznowiec
188 Keratoacanthoma - rogowiak płaskonabłonkowy samo gojący się
189 Kola destruens - zaśniad niszczący
190 Kraurosis - marskość /w odniesieniu do błon śluzowych/
191 Leiomyoma - mięśniak gładkokomórkowy
192 Leiomyoma subserosum - mięśniak gładkokomórkowy podsurowicówkowy
193 Leiomyoma cellulare - mięśniak gładkokomórkowy - obfitokomórkowy
194 Leiomyoma incramurale - mięśniak gładkokokomórkowy śródścienny
195 Leiomyoma submucosum - mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy
196 Leiomyosarcoma - mięsak gładkokomórkowy
197 Leiomyosarcoma - mięśniak gładkokomórkowy mięsakowy
198 Lentigo maligna - złośliwa plama soczewicowata
199 Leucaemia acuta - ostra białaczka szpikowa
200 Leucaemia chronica - przewlekła białaczka szpikowa
201 Leucoplakia - rogowacenie białe
202 Leydigioma - guz z komórek Leydiga
203 Linitis plastica carcinomatcsa ventriculi - rak śródścienny żołądka
204 Lipoma - tłuszczak
205 Lipomatcsis dolorosa /choroba Dercuma/ - tłuszczakowatość mnoga bolesna
206 Liposarcoma myxoides - tłuszczak mięsakowy śluzowaciejący
207 Liposarcoma pleomorphocellulare - tłuszczak mięsakowy różnokształtnokomórkowy
208 Liposarcoma - tłuszczak mięsakowy
209 Lymphang i osarcoma - naczyniak chłonny mięsakowy
210 Lymphangioma - naczyniak chłonny
211 Lymphangiosis carcinomatosa - mikrozatorowość rakowa naczyń chłonnych
212 Lymphoepithe1ioma - nabłoniak limfatyczny,guz Schminckego
213 Lymphogranulomatosis maligna - ziarnica złośliwa
214 Lymphoma Burkitt - chłoniak Burkitta
215 Lymphoma gigantofolliculare - chłoniak olbrzymiogrudkowy /choroba Brill Symmersa/
216 Lymphoma malignum - chłoniak złośliwy
217 Lysis - rozpuszczanie
218 Macronucleosis - powiększone jądra komórkowe
219 Malignitas clinica - złośliwość kliniczna
220 Malignitas histological - złośliwość histologiczna
221 Mastopathia fibroso-cystica mammae- zwyrodnienie włóknisto-torbielowate sutka( ??)
222 Medulloblastoma - rdzeniak
223 Melanoma amelanoticum - czerniak bezbarwnikowy
224 Melanoma fusocellulare - czerniak wrzecionowato-komórkowy
225 Melanoma juvenile – czerniak młodzieńczy
226 Melanoma malignum - czerniak złośliwy
227 Melanoma variocellulare - czerniak różnokształtno-komórkowy
228 Meningioma - oponiak
229 Meningosarcoma - mięsak oponowy
230 Mesenchymoma malignom - złośliwy nowotwór mezenchymalny
231 Metaplasia Hamart ia - przetwarzanie, nieprawidłowe zestawienie
232 Metaplasia ossea - metaplazja kostna
233 Metastases hematogenes - przerzuty drogą naczyń krwionośnych
234 Metastases lymphogenes - przerzuty drogą naczyń chłonnych
235 Metastasis - przerzut
236 Metastasis neoplasmatis - przerzut nowotworu
237 Mitoses atypicae – nieprawidłowe podziały komórkowe
238 Mola hydatidosa - zaśniad groniasty
239 Molluscum pseudocarcinomatosum - rogowiak płaskonabłonkowy samo gojący się
240 Morbus Bowen - choroba Bowena
241 Morbus neoplasmaticus - choroba nowotworowa
242 Morbus PageC - choroba Pageta
243 Morbus Recklinhausen - choroba Reklingausena
244 Myeloma multiplex - szpiczak mnogi
245 Myoblastoma granulocellulare - guz Abrikosawa
246 Myositis ossificans - kostniejące zapalenie mięśni
247 Myxoma - śluzak
248 Myxosarcoma- śluzak złośliwy
249 Naevus compositus - znamię mieszane
250 Naevus dermalis - znamię skórne
251 Naevus marginalis - znamię brzeżne
252 Naevus pigmentosus - znamię barwnikowe
253 Nanismus, nanosomia - karłowatość
254 Neoplasma - nowotwór
255 Neoplasma benignum - nowotwór łagodny
256 Neoplasma durum - nowotwór twardy
257 Neoplasma endophyticum - nowotwór rosnący w formie ubytku /owrzodzenia
258 Neoplasma exophyticum - nowotwór rosnący w formie guza
259 Neoplasma immaturum - nowotwór niedojrzały
260 Neoplasma malignum - nowotwór złośliwy
261 Neoplasma maturum - nowotwór dojrzały
262 Neoplasma mesenchymale - nowotwór mezenchymalny
263 Neoplasma mesophyticum - nowotwór rosnący śródściennie
264 Neoplasma metastaticum - nowotwór przerzutowy
265 Neoplasma molle - nowotwór miękki
266 Neoplasma primarium - nowotwór pierwotny
267 Neoplasma secundarium - nowotwór wtórny
268 Neoplasma semimalignum - nowotwór półzłośliwy
269 Neoplasmata maligna - nowotwory złośliwe nienabłonkowe
270 Neoplasmata maligna epithelialia - nowotwory złośliwe nabłonkowe
271 Nesidioblastcma - wyspiak złośliwy
272 Neurilemmoma /Schwannoma/ - nerwiak osłonkowy
273 Neurinoma - nerwiak osłonkowy
274 Neuroepithelioma - siatkówczak zarodkowy
275 Neurofibroma - włókniakonerwiak
276 Neurofibroma plexifortne - nerwiak splotowaty /wiciowaty
277 Neurofibromatosis - włókniakonerwiakowatość
278 Neuroma falsum /neuroma post amputationem/ - nerwiak fałszywy, nerwiak poamputacyjny
279 non epithelialia - nienabłonkowe
280 Normotypia - prawidłowy wygląd komórek
281 Oligodendroglioma - skąpodrzewiak
282 Oncologia - nauka o nowotworach
283 Organisatio - organizacja
284 Osteoclastoma - guz olbrzymiokomórkowy kości
285 Osteoma - kostniak
286 Osteosarcoma - mięsak kostny
287 Osteosarcoma osteoblasticum - mięsak kostny osteoblastyczny
288 Osteosarcoma osteoliticum - mięsak kostny osteolityczny
289 Pachydermia - rogowacenie białe
290 Papilloma laryngis - brodawczak krtani
291 Papilloma – brodawczak
292 Papilloma ehorioideum - brodawczak wyściółki splotów naczyniastych
293 Papilloma in carcinoma vertens - brodawczak przechodzący w raka
294 Papilloma vesiceae urinariae - brodawczak pęcherza moczowego
295 Paraganglioma achromaffinicum/chemode ctoma/- przyzwojak niechromochłonny
296 Paraganglioma chromaffinicum /phaeochromocytoma/- barwiak, przyzwojak chromochłonny
297 Parenchyma neoplasmatis - miąższ nowotworu
298 Per autoinoculationem - przez samowszczepienie
299 Per contiguitatem - przez styczność
300 Per continuitatem - przez ciągłość
301 Permeatio - wnikanie do światła przewodów jam ciała i naczyń
302 Phagocytosis – fagocytoza
303 Pinealoma - szyszyniak
304 Plasmocytoma multiplex - szpiczak mnogi
305 Polymorphia - wielopostaciowość
306 Polynucleosis - wielojądrowość komórkowa
307 Polyposicas - polipowatość
308 Polypus - polip
309 Połypositas congenita i. crassi - polipowatość wrodzona jelita grubego
310 Prepapagatio metastatica - szerzenie się drogą przerzutów
311 Pseudohypertrophia- przerost rzekomy
312 Pseudomyxoma peritonei - śluzak rzekomy otrzewnej
313 Radiocurabilitas - promieniowyleczalność
314 Radioresistentia – promieniooporność
315 Radiosensibilitas - promienioczułość
316 Recidiva neoplasmatis - nawrót nowotworu
317 Regeneratio - odradzanie się
318 Rentgenotherapia - leczenie promieniami Rtg
319 Reparatio - naprawa
320 Retinoblastoma - siatkówczak zarodkowy
321 Reunio per primam intentionem - gojenie sie /rany/ przez rychłozrost
322 Reunio per secundam intentionem - gojenie się /rany/ przez ziarninowanie
323 Rhabdomyo sarcoma - mięsak prążkowanokomórkowy
324 Rhabdomyoma - mięśniak prążkowanokomórkowy
325 Rhabdomyosarcoma enibryonale - mięsak prążkowanokomórkowy zarodkowy
326 Sarccma neurogenes - nerwiakomięsak
327 Sarcoma botryoides - mięsak groniasty
328 Sarcoma Ewing - mięsak Ewinga
329 Sarcoma Hodgkin - mięsak Hodgkina
330 Sarcoma Kaposi - mięsak Kaposiego
331 Sarcoma osteogenes - mięsak kostny
332 Seminoma - nasieniak
333 Seminoma spermatocyticum - nasieniak spermatocytowy
334 Splenomegalia - śledziona olbrzymia
335 Status praecancerosus - stan przedrakowy
336 Status praemelanoticus - stan przedczerniakowy
337 Status praeneoplasmaticus - stan przednowotworowy
338 Stroma neoplasmatis - zrąb nowotworu
339 Syndroma Meigs - zespół Meigsa
340 Synechiae - zrosty płaszczyznowe
341 Synovioma malignum - maziówczak złośliwy
342 Thecoma - otoczkowiak
343 Transplantation- przeszczepianie
344 Tumor - guz, obrzmienie
345 Tumor Pancoast - guz Pancoasta
346 Tumor gigantocellularis ossis - guz olbrzymiokomórkowy kości
347 Tumor mixtus gl. Salivaris - guz mieszany ślinianki
348 Tumor mixtus mesodermalis malignus - złośliwy guz mieszany mezenchymalny /macica/
349 Tumor muco-epidermalis - guz śluzowo-komórkowy, guz Stewarta
350 Tumor phyllodes - guz liściasty, guz Mullera
351 Ulcus rodens - wrzód żrący
352 Vacuolisatio - pojawienie się wodniczek
353 Vesica urinaria trabecularis - pęcherz moczowy beleczkowaty
354 Vulnus - rana
355 Vulnus blandum - rana jałowa
356 Vulnus sclopectarium - rana postrzałowa


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group